ด้านเศรษฐกิจ
 
กลุ่มแม่บ้่านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
       
   
นางสาวสุภัทร สุวรรณรัตน์
ประธานกลุ่มฯ
     

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
   นางสาวสุภัทร สุวรรณรัตน์ ประธานกลุ่ม
สถานที่ตั้ง 121 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร. 08-9593-2300
ประวัติการก่อต้ัง
เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 จำนวนสมาชิกเริ่มต้น 35 ราย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

- ฮาลาล , มผช, อย.
ผลการคัดสรร
- ปี 2549
ได้รับ 4 ดาว
วัตถุดิบที่ใช้
- โดยส่วนใหญ่เป็นวัสดุมาจากชุมชน