ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัด

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี2562
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
- รายงานสถิติการขอรับบริการและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

- ข้อบังคับด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.2561

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค)

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

-
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลท่าข้าม