ข่าวประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา


ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐