ภาพถ่ายกิจกรรม
 
คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรีเทศบาลท่าข้าม