ภาพถ่ายกิจกรรม
 
โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าลูกพระอิศวรน้อยและเจ้าแม่ทับทิม ประจำปี 2560