คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

พรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์

นายกเทศมนตรี
 
089-8728184
 
 
 
 
 
สมนึก พ่วงสอาด
มงกุฎ เดชะพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
089-8731416
099-1330406
   
โศภิส พรหมมี
บุญนิตย์ บุณโยดม
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
 
090-0729401
 
081-0844137