คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

พรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์

นายกเทศมนตรี
 
 
 
 
พิเชฐ เอกอุดมพงษ์
บุญนิตย์ บุณโยดม
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
 
 
โศภิส พรหมมี
เรวดี วีระชิงชัย
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ