ข้อมูลทั่วไป  

สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่เทศบาล

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
1. สำนักปลัด
2. กองการศึกษา
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองคลัง
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    ด้านบริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างอัตรากำลัง
แผนพัฒนาและงบประมาณ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
       


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม

เพลงตามรอยเท้าพ่อ
 
   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
  ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นรูปประภาคารจรัสแสงตั้งอยู่ท่าม กลางธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน บริเวณแหลมหยงสตาร์ บ้านท่าข้าม ตำบล ท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สามารถอธิบายความหมายได้ คือ

  1. ประภาคาร คือ หอสูงรูปโดม มีโคมไฟติดตั้งอยู่ที่ส่วนบน เป็นเครื่องนำทางใน การเดินเรือของฝั่งทะเลอันดามัน ณ จุดแหลมหยงสตาร์ ซึ่งเป็นท่าเรือตามแผนที่โลก และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเล โดยรัฐบาลได้ก่อสร้างขึ้นครั้งแรก สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความหมายถึงเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่มวลราษฎร
   
   ด้านบริการ

ด้านการจัดเก็บภาษีต่างๆ
งานทะเบียนราษฎร
ขออนุญาตก่อสร้าง
คู่มือประชาชน

      

 

 
ในความ ดูแลตามกฎหมายกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

  2. ท้องฟ้า ท้องทะเลและพื้นดิน มีความหมายถึง สภาพทางภูมิศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์ของบ้านท่าข้าม มีทรัพย์ในดิน สินในน้ำ และมีอากาศที่สะอาดสดใส  อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง  ในการดำรงชีพ  และเกือ้หนุนให้ชาวท่าข้ามอยู่ดีมีสุข

  3. สะพานเรือ หมายถึง การคมนาคมทางเรือ ที่ติดต่อกับบ้านท่าข้าม เพื่อการประกอบธุรกรรม ตามความต้องการของ ประชาชน อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
    ด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มแม่บ้านท่าข้ามสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ

ทุกชาติ ทุกศาสนา
ล้วนพึ่งพา อาศัย
        
           แบบธงเทศบาลตำบลท่าข้าม

 
     ความหมายของธงประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม

  1. พื้นธงสีเขียว หมายถึง สภาพโดยทั่วไปของท้องถิ่น  ที่มีองค์ประกอบของระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์

  2. เส้นสีฟ้า หมายถึง สายน้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยง  ชุมชนและมีความสำคัญต่อชีวิตของคนในท้องถิ่น

  3. เส้นสีเหลือง หมายถึง ความสงบ สะอาด ร่มเย็น  และเรียบง่ายของท้องถิ่น

  4. ตราสัญลักษณ์ มีความหมายกำหนดแล้ว
 
   
 
หากคนไทย

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทร.075-289302,075-288304
FAX.075-289302,075-288304 ต่อ 21

ติดต่อ webmaster

รู้รัก สามัคคี
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
รักษ์น้ำเพื่อคนรุ่นต่อไป
ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลท่าข้าม