ข้อมูลทั่วไป  

สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน์
แผนที่เทศบาล

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานนิติการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    ด้านบริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม

คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นโยบายการบริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างอัตรากำลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
แผนพัฒนาและงบประมาณ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
คำแถลงนโยบาย
       

 
   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
  ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นรูปประภาคารจรัสแสงตั้งอยู่ท่าม กลางธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน บริเวณแหลมหยงสตาร์ บ้านท่าข้าม ตำบล ท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สามารถอธิบายความหมายได้ คือ

  1. ประภาคาร คือ หอสูงรูปโดม มีโคมไฟติดตั้งอยู่ที่ส่วนบน เป็นเครื่องนำทางใน การเดินเรือของฝั่งทะเลอันดามัน ณ จุดแหลมหยงสตาร์ ซึ่งเป็นท่าเรือตามแผนที่โลก และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเล โดยรัฐบาลได้ก่อสร้างขึ้นครั้งแรก สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความหมายถึงเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่มวลราษฎร
 
   ด้านบริการ
ในความ ดูแลตามกฎหมายกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

  2. ท้องฟ้า ท้องทะเลและพื้นดิน มีความหมายถึง สภาพทางภูมิศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์ของบ้านท่าข้าม มีทรัพย์ในดิน สินในน้ำ และมีอากาศที่สะอาดสดใส  อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง  ในการดำรงชีพ  และเกือ้หนุนให้ชาวท่าข้ามอยู่ดีมีสุข

  3. สะพานเรือ หมายถึง การคมนาคมทางเรือ ที่ติดต่อกับบ้านท่าข้าม เพื่อการประกอบธุรกรรม ตามความต้องการของ ประชาชน อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

ด้านการจัดเก็บภาษีต่างๆ
งานทะเบียนราษฎร
ขออนุญาตก่อสร้าง
คู่มือประชาชน
ข่าวรับสมัครงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
กฎหมายและพระราชบัญญัติ
E-SERVICE

      

 

ทุกชาติ ทุกศาสนา
    ด้านเศรษฐกิจ
ล้วนพึ่งพา อาศัย

กลุ่มแม่บ้านท่าข้ามสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ

        
           แบบธงเทศบาลตำบลท่าข้าม

 
     ความหมายของธงประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม

  1. พื้นธงสีเขียว หมายถึง สภาพโดยทั่วไปของท้องถิ่น  ที่มีองค์ประกอบของระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์

  2. เส้นสีฟ้า หมายถึง สายน้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยง  ชุมชนและมีความสำคัญต่อชีวิตของคนในท้องถิ่น

  3. เส้นสีเหลือง หมายถึง ความสงบ สะอาด ร่มเย็น  และเรียบง่ายของท้องถิ่น

  4. ตราสัญลักษณ์ มีความหมายกำหนดแล้ว
 
   
 
หากคนไทย

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทร.075-289302,075-288304
FAX.075-289302,075-288304 ต่อ 21
Email : admin@thakhamtrang.go.th

ติดต่อ webmaster

รู้รัก สามัคคี
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
รักษ์น้ำเพื่อคนรุ่นต่อไป
ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลท่าข้าม