สถานะการเงินการคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม

ประจำปีงบประมาณ 2553

1. แสดงสถานะการเงิน ประจำปี53
- ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 2
- ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 3
2. งบเงินสะสม
3. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน