โครงสร้างพื้นฐาน
 
 
 

4. การสื่อสารและโทรคมนาคม การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามมีที่ทำการจำนวน 2 แห่ง
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอปะเหลียน  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่บริเวณ    ปากซอยเทศบาล 2 ฝั่งตลาดท่าข้ามเป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น เปิดให้บริการตอบรับ - ส่ง ข่าวสารและพัสดุภัณฑ์ ภายในชุมชนเขตเทศบาลและนอกเขต  เทศบาลอย่างทั่วถึง
- สำนักงานบริการโทรศัพท์ อำเภอปะเหลียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 เป็นอาคาร คสล.  3 ชั้นและมีระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงในประเทศและต่างประเทศ มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 19 ตู้ แยกเป็น
(1)  ชนิดใช้บัตร (TOT การ์ด) จำนวน 1 ตู้  (2)  ชนิดหยอดเหรียญและใช้บัตร  (TOT การ์ด) จำนวน 18  ตู้ 

   
 

5. การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีการปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตามแนวถนนสายหลักอย่างหนาแน่นและมีการ   แทรกตัวอยู่ในสวนยางพารา ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาเพื่อใช้ในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของราษฎรในชุมชนท่าข้าม

 
   

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของเทศบาลตำบลท่าข้าม


ที่ดินประเภท

เขตเทศบาล

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

ที่อยู่อาศัย

10.53

0.80

พาณิชยกรรม

4.02

0.31

อุตสาหกรรม

4.04

0.31

ชนบทและเกษตรกรรม

1,155.88

88.07

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.08

0.46

สถาบันการศึกษา

23.73

1.81

สถาบันศาสนา

28.84

2.20

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

45.74

3.48

ถนน ซอย

30.49

2.32

ห้วย หนอง บึง

3.15

0.24

รวม

1,312.50

100.00