สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
แววตา กังแฮ
 
ประธานสภาเทศบาล
 
 
 
อนุตตรีย์ โนนกอง
 
รองประธานสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
ประสิทธิพร นนสถาพร
 
สุริยะ แก้วทองประคำ
 
คู่ศักดิ์ สินศุภฤกษ์
 
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
ศศิธร บุณโยดม
 
ธีระพนธ์ แสงแก้ว
 
จารุณี แสงรัตน์
 
บุญศักดิ์ อรุณรัตน์
 
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
สุพิศ ยงชา
 
อนุชิต หลงกลาง
 
กำพล โชติกมาศ
 
ศุภกร กังแฮ
 
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล