สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
แววตา กังแฮ
 
ประธานสภาเทศบาล
 
 
 
คู่ศักดิ์ สินศุภฤกษ์
 
รองประธานสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
ประสิทธิพร นนสถาพร
 
สุริยะ แก้วทองประคำ
 
ทนงศักดิ์ สุขลิ้ม
 
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
ศศิธร บุณโยดม
 
อนุตตรีย์ เสนอินทร์
 
จารุณี แสงรัตน์
 
ทรรศนีย์ ฮกเตี้ยว
 
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
พงษ์พันธ์ แก้วประเสริฐศิลป
 
อนงค์ สุทธินันท์
 
เยาวมาลย์ สินธุอนันต์
 
ธีระพนธ์ แสงแก้ว
 
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล