โครงสร้างอัตรากำลัง
 

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกอบด้วย ๕ กอง ได้แก่
๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.กองการศึกษา ๕.กองคลัง

 
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล 7
   

หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล 6
 
 
 
สำนักปลัด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 
 • งานธุรการ
 • งานแผนและงบประมาณ
 • งานทะเบียนและบัตร
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานนิติการ
 • งานธุรการ
 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานสัตวแพทย์
   
 
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
 
 • งานธุรการ
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 • งานธุรการ
 • งานวิศวกรรม
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานสวนสาธารณะ
 • งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานธุรการ
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม
หน่วยตรวจสอบภายใน