กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
 
ศิริพร เอ้งฉ้วน
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
       
 
นงนาฎ เอกอุดมพงษ์
นักการ
 
ยินดี สุวรรณเวลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  มงกุฎ เดชะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
       
 
สมคิด สุโสะ
คนงาน
 
ประหยัด มานะกล้า
คนงาน
 
สมบัติ รอดเข็ม
คนงาน
 
       
 
เอี่ยว ทับใจดี
คนงาน
 
รุ่งนภา มานะกล้า
คนงาน
 
วิชนา วิเชียรศรี
คนงาน