งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 

สมพร สุขลิ้ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
       
 
ปรวัตร นิรันตราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
บุญมา เชี่ยวชาญ
พนักงานขับรถยนต์
 
สันติพงศ์ หนูพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
 
       
 
ทวีศักดิ์ ยอดเพชร
พนักงานดับเพลิง
 
อภิสิทธิ์ เจะสา
พนักงานดับเพลิง
 
อรุณ หูเขียว
พนักงานดับเพลิง
 
         
   
นพรัตน์ ตันอนุสรณ์
พนักงานดับเพลิง
   
สุภัทรพงศ์ จิตรหลัง
พนักงานดับเพลิง