งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 

สมพร สุขลิ้ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
       
 
ปรวัตร นิรันตราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
บุญมา เชี่ยวชาญ
พนักงานขับรถยนต์
 
สันติพงศ์ หนูพงษ์
พนักงานดับเพลิง
 
       
 
ทวีศักดิ์ ยอดเพชร
พนักงานดับเพลิง
 
อภิสิทธิ์ เจะสา
พนักงานดับเพลิง
 
อรุณ หูเขียว
พนักงานดับเพลิง
 
       
   
นพรัตน์ ตันอนุสรณ์
พนักงานดับเพลิง
   
สุภัทรพงศ์ จิตรหลัง
พนักงานดับเพลิง
 
วิศิษฐ์ ล้วนเส้ง
พนักงานขับรถยนต์