นโยบายการบริหาร
     1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1ดูแลและส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัย และรับรอง นโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษา
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่ออิเลคทรอนิคส์อย่างพอเพียง และทั่วถึง
1.3 สนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 9 ปี โดยการจัดทุนการศึกษาให้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาสถานเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนจารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างจริงจัง
 

     2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
2.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า คูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลให้สมบูรณ์
2.2 จัดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของชาวท่าข้าม

     3. ด้านการเมือง การบริหาร
3.1 สร้างมิติทางการเมืองใหม่ให้ชุมชนเข้าใจระบบประชาธิปไตย รู้รักสามัคคีอย่างแท้จริง
3.2 บริหารงบประมาณด้วยความสุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.3 บริหารบุคลากรโดยใช้หลักคุณธรรม ส่งเสริมคนดี พัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดเวลา
3.4 พัฒนาระบบให้บริการประชาชนให้ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม
3.6 พัฒนาระบบ และการะบวนการสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร และอัคคีภัย


     4.ด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่อำนวยความสะดวก ไว้รับรองนักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก อาหาร รถและเรือนำเที่ยว
4.2 ร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งใน และนอเขตเทศลบาล สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและจัดตั้งศูนย์ต้นแบบในการประกอบอาชีพ การจัดหารายได้
4.3 ปรับปรุงพัฒนา ตลาดสดเทศบาลตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่และศาลาบำเพํญกุศล ตลอดจนเตาเผาศพวัดภูมิประสิทธิ์
4.5 จัดระบบดูแล และการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาล
4.6 ควมคุมป้องกันโรคติดต่อ และพาหนะนำโรคทุกชนิด เช่นพิษสุนัขบ้า ยุง อย่างต่อเนื่อง
4.7 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาชุมชนทุกระดับ และเปิดโอกาศให้เยาวชน ได้พัฒนาทักษะกีฬา สร้างนิสัยรักการกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยวอบายมุข
4.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน และชุมชนในเขตเทศบาล มีอุปกรณ์กีฬาครบถ้วนเพื่ยงพอ
4.9ส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีของเยาวชนและประชาชน
4.10 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัยโดยการจัดกิจกรรมดูแลเยี่ยมเยียน ่และให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดแก่ผู้สูงวัย ทุกชุมชน
4.11 จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย ผู้พิการตามหลักเกณฑ์ และนโยบายรัฐบาล ให้ทั่วถึงทุกชุมชน
4.12 สงเคราะห์ช่วยเหลือกเด็ก คนชรา และผู้พิการตลอดจนประชาชน ผู้ประสบปัญหารเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ทุกชุมชน


 

     5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อสม
5.1 จัดสภาพแวดล้อมเมืองท่าข้ามให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ป่าชายแลนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้
5.2 พัฒนาระบบการกำจัดขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น เพื่อรับรองจำนวนขยะ ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
5.3 ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัด

พรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์
(นางพรพรรณ รัตนพฤกษ์พันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม