ด้านสังคม
 
         
 

1. ศาสนา

- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ของจำนวน   ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดจำนวน 1 วัด คือ วัดภูมิประสิทธิ์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 404

- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 20 ของจำนวนประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิดจำนวน 1 แห่ง คือ  มัสยิดอัสสะลาฟี  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนทอนชะงู

2. ประเพณี วัฒนธรรม

ประเพณีที่ทางเทศบาลตำบลท่าข้ามได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ตลอดไป  ดังนี้
-  ประเพณีวันลอยกระทง เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
*  จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ
*  จัดให้มีการแสดงรีวิวประกอบเพลงของเด็กนักเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน
*  จัดให้มีการประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิด
*  จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ฯลฯ
*  จัดให้มีการแสดงมหรสพ เช่น หนังตะลุง เป็นต้น
-  ประเพณีวันสงกรานต์ เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
*  จัดให้มีกิจกรรมทำบุญ
*  จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ
*  จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
-  ประเพณีสรงน้ำปู่หลวงซำปอกง  ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ประชาชนในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงยึดถือปฏิบัติมาช้านาน
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ดำเนินการประมาณเดือนกรกฏาคมของทุกปี  โดยการแห่เทียนพรรษาไปยังวัดภูมิประสิทธิ์

3. การศึกษา

การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 2 แห่ง คือ

- โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

- โรงเรียนเมธาวิทยา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

4. การสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีร้านจำหน่ายยา 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาด  มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ในเขตเทศบาลไม่มีโรงพยาบาล   แต่สามารถใช้บริการด้านสาธารณสุขได้จากโรงพยาบาลปะเหลียนซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ (อยู่นอกเขตเทศบาล) ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 416 (สายตรัง - สตูล) มีระยะทางห่างจากเทศบาลตำบลท่าข้ามประมาณ 6 กิโลเมตร   นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน  26  คน  มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขในเบื้องต้นแก่ประชาชนในเขตเทศบาล  เป็นแกนนำในด้านสาธารณสุข  และดูแลสุขภาพประชาชนในเขตความรับผิดชอบ