วิสัยทัศน์
 
 
   
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล

“เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ น้อมนำใช้เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
4. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล

1. ดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพ
4. สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
5. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
6. อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน